| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

SAOPŠTENJE SEKRETARIJATA ZA INFORMISANJE

MEĐUNARODNA AKTIVNOST NKPJ

 

U Sao Paolu održan je Deseti svetski samit komunističkih i radničkih partija od 21. do 23. novembra.

 

Domaćin X samita bila je KP Brazila.

 

Delegacija Nove komunističke partije Jugoslavije-NKPJ predvodio je generalni sekretar NKPJ, drug Branko Kitanovć.

 

Samitu se prisustvovali predtavnici 66 partija iz celog sveta. Među učesnicima su bile komunističke partije Kube, DNR Koreje, Kine, Vijetnama, Ruske Federacije, Grčke i druge.

 

Samit je usvojio nekoliko rezolucija, između ostalih i rezoluciju protiv proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije.

 

Samit je usvojio i Rezoluciju SOCIJALIZAM JE ALTERNATIVA čije deo prenosimo.

 

DEKLARACIJA DESETOG MEĐUNARODNOG SAMITA KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA

 

SAO PAULO, BRAZIL, NOVEMBAR 2008.

 

Svet se suočava sa ekonomskom i financijskom krizom velikih razmera. Kapitalističke krize neodvojive su od same prirode i suštine kapitalizma, izraz su dubokih protvrečnosti koje kapitalizam nosi u sebi. Sadašnja ekonomska kriza najveća je od Velike ekonomske depesije 1929. godine,a njene žrtve kao i uvek biće radnici i obični ljudi.

 

Trenutna kriza je izraz dublje krize kapitalističkog sistema koji pokazuje svoje istorijske granice i neophodnost revolucionarnih promena. Sadašnja kriza takođe predstavlja ozbiljnu društvenu opasnost i mogućnost demokratske recesije na šta ukazuju ranija iskustva-mogućnost jačanja autoritativnih, militantnih pokreta, što zahteva veću pažnju i budnost svih komunističkih i anti-imperijalističkih snaga.

 

Dok se milijarde izdvajaju za spas onih koji su odgovorni za ovu krizu – krupni kapital, visoke financija i berzanske špekulante, radnici, poljoprivrednici, niski, srednji sloj i svi oni koji rade za život nalaze se pod ogromim teretom monopola i iskusiće još goru eksploataciju, nezaposlenost, niže plate i penzije, nesigurnost, glad i siromaštvo.

 

Snažna diverziona ideološka kampanja pokušava da sakrije prave razloge krize i da blokira put do rešenja koje bi bilo u interesu širokih masa, koje zahtevaju novi odnos snaga, novi međunarodni poredak u korist progresivnih snage, međunarodnu solidarnost i prijateljstvo među narodima. Glavne kapitalističke sile, počevši od SAD-a, Evropske unije i Japana, kroz međunarodne organizacije pod njihovom vlašću - MMF, Svetska banka, Evropska centralna banka, NATO i preko drugih organizacija - kroz manipulaciju OUN-om rade na "rešenjima" koja odgovaraju njihovim uskim potrebama i koja su samo nove klice za neke buduće krize, stvaraju nove mehanizme imperijalizma kojima teže da ojačaju sistem kapitalističke eksploatacije.

 

Stvaranjem lažnih slika o "humanizaciji" i "reformama" kapitalizma oni pozivaju na promene, a u svojoj biti oni čvrsto stoje na pozicijama očuvanja kapitalističkog sistema.

 

Čovečanstvo prolazi kroz najteže trenutke u istoriji; globalna ekonomska krize koja se ujedno preklapa s nestašicoom energije i hrane, drastična ekološka kriza, svet duboke nejednakosti i nepravde, ratova i sukoba. Na sceni je istorijsko raskršće, pred nama su dva puta. Na jednoj strani je ogromna laž i mit, gomila opasnosti po demokratiju, mir, slobodu, prava radnika, a na drugoj strani je ogromni potencijal za emancipaciju radnika i naroda, društveni napredak i izgradnja sveta mira i pravde, sveta socijalizma i komunizma.

 

Komunističke i radničke partije i pokreti okupljeni na Desetom samitu u Sao Paolu pozdravljaju borbu radnih masa širom sveta protiv eksploatacije, imperijalizma i ugnjetavanja, borbu protiv napada na dostignuća radničke borbe za prava i pravdu, borbu protiv militarizma i tiranije sveke vrste.

 

Istićući da je neoliberalni koncept predstavja ne samo poraz samog koncepta, već i samog kapitalizma, uvereni smo u superiornost komunističkih ideala, njihovoj emancipatorskoj ulozi jedini mogući izlaz može se naći samo u raskidu sa velikom snagom kapitala stvaranju antiimperijalističkog bloka i kroz duboke revolucionarne transformacije.

 

Socijalizam je jedina moguća alternativa, put do stvarne nezavisnosti naroda. Pozivamo radničku klasu, radnike i narode širom sveta da se pridruže komunistima i revolucionarima ujedinjenim oko svojih klasnih interesa, da svojim rukama grade budućnost, progres, mir i pravdu za celo čovečanstvo. U tom pogledu posebno je važno stvoriti uslove za približavanje naroda i okupljanje u revolucionarnoj borbi protiv kapitalističke politike, ekonomske krize i svim oblika imperijalističke agresije na mir i slobodu.

 

Drugačiji svet je moguć, svet koji je slobodan od eksploatacije i ugnjetavanja kapitala! Mi smo čvrsto opredjeljeni za nastavak istorijskog puta, za izgradnju novog društva bez eksploatacije i ugnjetavanja, za socijalizam!

 

Sao Paulo, 23. novembar 2008

 
     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.