| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

Lukaš Rešinski

Naša Jugoslavija još uvek postoji!

Nedavno sam, sasvim slučajno, naišao preko Interneta na sajt organizacije koji bi za svakog simpatizera bivše Jugoslavije mogao da bude veoma interesantan. Projekat „Naša Jugoslavija“ je pokrenut pre nekoliko godina, sa ciljevima koji su vredni podrške.


Naša Jugoslavija je nevladina organizacija sa osnovnim ciljem pomirenja naroda na prostoru Balkana. Osnivači se, između ostalog, pozivaju na njihovo pravo da sami regulišu svoj životni prostor. Usvojen je i program sa ciljem stabilizacije odnosa među zemljama bivše Jugoslavije i postizanja najvećeg mogućeg stepena međusobne saradnje. Osnivači ne otkrivaju njihove etničke pripadnosti, identifikujući se kao Jugosloveni. Pored e-mail adrese nema detaljnijih informacija o osnivačima, osim imena predsednika Zlatka Stojkovića.


Cilj udruženja Naša Jugoslavija je borba za stabilizaciju odnosa među svim narodima Jugoslavije i postizanje uske i bliske saradnje između njih u svim oblastima. Prvi korak na tom putu je borba protiv mržnje i stvaranje jedinstvenog bloka protiv nacionalizma. Mržnja među našim narodima dovela je do bratoubilačkog rata čije posledice osećamo svi danas. Dakle, ponovno ujedinjenje naših naroda je jedini pravi put. Samo zajedno možemo krenuti napred. Samo zajedno možemo imati priliku da vratimo našu slobodu i naš ponos... je formalni proglas na sajtu.

Pored ovog glavnog cilja, udruženje se takođe se zalaže za vraćanje jugoslovenske nacije u pravne okvire. Aktivnosti se sprovode kroz razne sastanke, tribine i konferencije. Takođe, sarađuje se sa drugim organizacijama i pojedincima, čak i van granica bivše Jugoslavije. Interesantno je da svako ko je na bilo koji način zainteresovan, bez obzira iz kog kraja bivše Jugoslavije dolazi, može da bude član udruženja Naša Jugoslavija“. Član se postaje nakon ispunjavanja odgovarajućeg obrasca i slanja na naznačenu adresu. Naravno, preduslov je poznavanje jezika sa jugoslovenskog prostora.

Pored osnovnih ciljeva udruženja, navedene su i smernice programa. One su bazirane na pet ključnih oblasti:
- Ustavna, zakonska i sudska sfera - ostvarivanje ljudskih prava zajemčenih Poveljom Ujedinjenih nacija gde se Udruženje zalanje za priznavanje jugoslovenske nacionalnosti, kao jednake među drugim narodima sveta.
- Trgovinska i ekonomska sfera - osvrt na ciljeve ekonomskog razvoja bivše Jugoslavije, uz prilagođavanje sadašnjim potrebama.
- Politička sfera - Udruženje se zalaže za raznolikost svih oblika društvenog života - socijalnog, političkog, verskog i ideološkog. Udruženje će se zalagati za poštovanje prava radnika/zaposlenih i socijalnu pravdu.
- Sfera obrazovanja - Udruženje će nastojati da se stvore jednaki uslovi za obrazovanje pripadnika svih slojeva društva.

Naša Jugoslavija nalazi svoje nadahnuće u tekovinama koje su postavljene još u borbi za oslobođenje jugoslovenskih naroda u II svetskom ratu. Njeni osnivači, svesni težine zadatka, odlučni su da istraju i smatraju da je to njihova dužnost. Mora se priznati da je inicijativa interesantna i zaslužuju da budu dobrodošli...jer nije to obnova federativne Jugoslavije nego zaštita vrednosti koje su decenijama zajednički baštinili svi jugoslovenski narodi...Dakle, živela Jugoslavija - NAŠA Jugoslavija.

Izvor: www.psz.pl

______________

"Nasza Jugosławia" wciąż istnieje!

Łukasz Reszczyński

Całkiem niedawno przez przypadek natrafiłem w Internecie na oficjalną stronę pewnej organizacji, która dla każdego sympatyka byłej Jugosławii może okazać się szalenie interesująca. Stowarzyszenie „Nasza Jugosławia" działa już od kilku lat, a jego cel zasługuje na poparcie.

Nasza Jugosławia" to organizacja pozarządowa, w swoim działaniu stroniąca od bałkańskich zawiłości politycznych. Myślą przewodnią jej twórców było przywoływane przez nich prawo do regulowania własnej przestrzeni życiowej, w sposób w jaki nam to najbardziej odpowiada. Za główny cel swojego działania organizacja przyjęła osiągnięcie stabilizacji stosunków między państwami byłej Jugosławii oraz osiągnięcie możliwie jak najwyższego pułapu współpracy między nimi, na wszystkich płaszczyznach. Założyciele nie ujawniają swoich rodowitych narodowości, określając siebie jako Jugosłowian. Poza adresem mailowym ciężko również o jakiekolwiek informacje o twórcach, poza nazwiskiem przewodniczącego Zlatko Stojkovicia.

„Stowarzyszeni Nasza Jugosławia jest walką o stabilizację stosunków miedzy wszystkimi narodami Jugosławii i osiągnięciem wąskiej i ścisłej współpracy między nimi we wszystkich dziedzinach. Pierwszym krokiem na tej drodze jest walka z nienawiścią, tworząc wspólny krajowy front przeciwko nacjonalizmowi. Nienawiść między naszymi narodami doprowadziła do bratobójczej wojny, której skutki odczuwamy wszyscy do dziś. Dlatego też ponowne zjednoczenie naszych narodów jest jedyną właściwą drogą. Tylko razem możemy iść naprzód. Tylko razem mamy szansę i moc powrotu do wolności i dumy..." brzmi oficjalny komunikat na stronie.

Obok wspomnianego głównego celu działania, organizacja walczy również o przywrócenie obywatelstwa jugosłowiańskiego. Swoją działalność pragnie prowadzić poprzez różnego rodzaju spotkania, panele i konferencje. Współpracuje również z innymi organizacjami oraz osobami, także poza granicami byłej Jugosławii. Co ciekawe każdy kto choć trochę interesuje się tym regionem może zostać członkiem „Naszej Jugosławii". Potrzebne jest do tego wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go pod wskazany adres mailowy. Oczywiście podstawowym do tego warunkiem jest znajomość jednego z języków południowosłowiańkich

 Poza podstawowymi celami stowarzyszenie określa szczegółowo swój program. Bazuje on na pięciu podstawowych sferach działalności:

- sfera konstytucyjno prawna i sądowa - w oparciu o prawa człowieka gwarantowane przez Kartę ONZ stowarzyszenie naciska o uznanie obywatelstwa jugosłowiańskiego, jako równoprawnego wśród innych narodów świata.

- sfera handlowa i gospodarcza - odniesienie do założeń rozwoju gospodarczego byłej Jugosławii, czyli „wszyscy po równo do przodu".

- sfera polityczna - stowarzyszenie przyjmuje rolę adwokata dla „wszelkich form życia kulturowo - społecznego, politycznego, religijnego oraz ideologicznego. Stowarzyszenie zabiegać będzie o przestrzeganie praw pracowniczych i socjalnych

- sfera edukacyjno - kulturalna - stowarzyszenie zabiegać będzie o stworzenie wszelkich warunków potrzebnych do odpowiedniego kształcenia wszystkich warstw społecznych.

„Nasza Jugosławia" pragnie walczyć o dziedzictwo wywalczone przez narody jugosłowiańskie podczas II wojny światowej. Jej twórcy zdają sobie sprawę z trudności postawionego przed sobą zadania, jednak uznają to za swój obowiązek.  Przyznać trzeba, że inicjatywa jest szczytna i zasługuję na aprobatę. Wszak nie chodzi tu o wskrzeszenie federacyjnej Jugosławii a o pielęgnacje wartości, które są wspólnym dziedzictwem południowosłowiańskich narodów. Zatem...uživo Jugoslavija, naša Jugoslavija!

Źródło: www.psz.pl

 

     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.